Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Open brief aan Rutte, De Jonge en Bruls

Open brief aan Rutte, De Jonge en Bruls - 24899
Samenvatting van het artikel

Open brief aan Rutte, De Jonge en Bruls met het verzoek de besluitvorming vandaag en morgen te baseren op harde data zowel uit het buitenland als uit Nederland. Waar o.a. in gesteld wordt dat de Coronatoegangspas schijnveiligheid oplevert. En die in steeds grotere mate verantwoordelijk zal zijn voor een toename van -in grote mate gevaccineerde- oudere patiënten in het ziekenhuis.

Lees volledig artikel: Open brief aan Rutte, De Jonge en Bruls

Leestijd: 7 minuten

Amsterdam, 1 november 2021

Beste Mark, Hugo en Hubert,

Bij de discussies over welke maatregelen men al dan niet moet nemen of zou moeten nemen, houd ik me bewust weg van onderwerpen als ethiek of principes. Dat zijn de afgelopen anderhalve  jaar blijkbaar zinloze discussies geworden. Ik wil me nu louter beperken tot effectiviteit van mogelijke maatregelen. En dat doe ik op basis van internationaal beschikbare data en degelijke wetenschappelijke studies.

Als ik uitspraken hoor van kabinetsleden en nu ook weer van U, burgemeester Bruls, in Buitenhof (en ook veel oproepen, die ik in de media tegenkom), dan bespeur ik dat er voorgesorteerd wordt op een aantal maatregelen, die juist een averechts effect zullen hebben. Dat komt mede doordat er geen goede data-analyse is gemaakt over de ontwikkelingen in het (recente) verleden en daarbij ook niet ingespeeld wordt op de verwachte ontwikkelingen. Zoals diverse landen ons laten zien, waar eerder dan bij ons begonnen was met vaccineren.

Ik zal eerst inhoudelijk aangeven wat er nu aan de hand is, en wat er in nog sterkere mate dreigt te gaan gebeuren. Daarna zal ik het met data onderbouwen.

Stijging vooral bij de oudsten en kwetsbaren

Als naar de sterke stijging van de ziekenhuisopnames wordt gekeken (zowel in Nederland als in landen die qua vaccinatiegraad ongeveer gelijk zijn aan Nederland), dan kan vastgesteld worden dat de forse stijging van de ziekenhuisopnames vooral te zien is in de oudste leeftijdsklassen. En dat zijn patiënten, die in overgrote mate wel gevaccineerd zijn.

Dat komt met name doordat het beschermende effect van het vaccin in de tijd duidelijk afneemt. En dat geldt bij ouderen sterker dan bij jongeren. En is bij ouderen eerder zichtbaar dan bij jongeren, omdat ze eerder zijn gevaccineerd. Bij die groep boven de 60 jaar is de aanvankelijke sterke bescherming van het vaccin tegen geïnfecteerd raken, na zes maanden vrijwel verdwenen. De bescherming tegen ziekenhuisopnames neemt langzamer af. Maar bij de oudste groepen lijkt die na negen maanden ook voor het overgrote deel weg te zijn. Terwijl in mei jl. nog rond de 40% van de ziekenhuisopnames boven de 60 jaar was, is het inmiddels twee derde deel. En het aandeel boven de 70 jaar is in die periode van ongeveer een kwart gestegen naar bijna de helft.

Niet veel zoden aan de dijk

Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat circa 40% van degenen die zich niet hebben laten vaccineren, een eerdere infectie hebben opgelopen, waardoor ze een bescherming hebben die minstens gelijk is aan die van een vaccinatie. Van de overige ongevaccineerden is er ook nog een gedeelte, dat om gezondheidsredenen niet gevaccineerd kan worden.

Ja, als het resterende gedeelte van de bevolking van 18 jaar en ouder (ik schat rond 1 miljoen) zich laat vaccineren dan zal het de instroom naar de ziekenhuizen doen vertragen. Maar besef dat van die groep nog slechts ongeveer 250.000 boven de 60 jaar zijn. Dus het volledig gevaccineerd krijgen van de resterende 6% van deze oudere leeftijdsgroep bestaande uit 4,5 miljoen personen, die zorgen voor de grootste instroom aan ziekenhuisopnames, zal niet veel zoden aan de dijk zetten.  Nog los van de afnemende kans dat degenen, die zich tot nu toe niet hebben laten vaccineren, dat nu wel gaan doen.

Toenemende schijnveiligheid Coronapas

De combinatie van grotere incidentie, herfst/winter-seizoen en de afnemende bescherming van het vaccin, zorgt ervoor dat de Coronapas in een steeds grotere mate schijnveiligheid creëert. Gevaccineerden kunnen anderen wel infecteren (en ook dat lijkt in de tijd sinds vaccinatie toe te nemen). En gevaccineerden kunnen in een steeds grotere mate wel geïnfecteerd worden.

Dat laatste is dus het sterkst het geval bij degenen die langer geleden zijn gevaccineerd, en dat zijn in meerderheid de ouderen. En laat dat nu net de groep zijn, zoals hiervoor is uiteengezet, die vervolgens in steeds grotere mate in ziekenhuizen terecht komen.

Juist die ouderen, die komen op plekken waar de Coronatoegangspas wordt gebruikt, hebben daarbij dus, door de afnemende bescherming van de vaccinatie, een grotere kans om daar besmet te raken en toch in het ziekenhuis terecht te komen.

Het voornemen om de Coronapas te blijven gebruiken, en zoals ik hoor op meer plaatsen te gaan inzetten, zal juist het paard achter de wagen spannen.

Er werd en wordt steeds gezegd dat de kwetsbaren het meest beschermd moeten worden en we zoveel mogelijk de ziekenhuisopnames moeten voorkomen en de druk op de zorg zo laag mogelijk moeten houden. De Coronapas werkt, zoals hiervoor uiteengezet is, op dat punt juist averechts. Mede omdat het een onterecht gevoel van veiligheid schept bij de aanwezigen.

Basis van besluitvorming

Bepaal uw beleid op harde data, wetenschappelijke studies en ontwikkelingen in landen, die qua vaccinatie eerder begonnen zijn dan wij. In plaats van uw gevoel of een andere agenda (door de Coronapas zwaarder in te zetten zullen meer mensen zich gaan vaccineren). Het dreigt averechts te gaan werken.

Hieronder zal ik aan de hand van data mijn beweringen in het bovenstaande onderbouwen.

Alvorens ik dat stel, wil ik u erop wijzen dat op steeds meer plekken en in steeds meer landen onderkend wordt dat veilige binnenruimte gecreëerd kunnen worden. Dit door een stevig en gericht beleid op het zorgen voor veilige lucht, zonder virusdeeltjes, om in te ademen. Dat gebeurt door een rigoureus beleid ten aanzien van ventilatie, verhogen van de luchtvochtigheid en apparatuur om lucht te filteren. Maar ook zeker via bewustwording bij zowel eigenaren/beheerders van openbare binnenruimten als de bezoekers er aan. Daar schort het in Nederland zeer aan.

Ik wens u veel wijsheid toe,

Drs. Maurice de Hond

De onderbouwing

Op basis van cijfers uit het buitenland is duidelijk te zien dat, hoewel vaccinatie bescherming biedt tegen infectie en ziekenhuisopnames, die in de tijd duidelijk afneemt. Dat vindt bij ouderen sneller plaats dan bij jongeren. En omdat ouderen ook gemiddeld langer geleden gevaccineerd zijn, zie je bij de toename van de infecties en toename van de ziekenhuisopnames een steeds groter aandeel van gevaccineerden.

Dit laat een recent onderzoek zien uit Zweden onder 1,6 miljoen personen.

Open brief aan Rutte, De Jonge en Bruls - 24893

In dit recente artikel ben ik op dit onderzoek en onderzoeken uit Engeland met vergelijkbare trends dieper ingegaan.

In Vlaanderen, waar de cijfers over vaccinatiegraad van ziekenhuisopnames nu over de laatste drie weken beschikbaar zijn, is duidelijk te zien dat precies dit aan de hand is. (Meer dan 70% van de ziekenhuisopnames is gevaccineerd en dat zijn vooral de ouderen).

De bescherming van het vaccin neemt -helaas- in de tijd af, zodat de druk op de ziekenhuizen nu vooral toeneemt door de ouderen (die voor het grootste deel wel gevaccineerd zijn). Waar dat toe leidt is op te maken uit recente cijfers uit Wales. Daar is men eerder begonnen met vaccineren en meer met  AstraZeneca dan in Nederland. Van alle 677 ziekenhuisopnames in die recente periode was 80% gevaccineerden. (En daarvan weer 80% boven de 60 jaar). Dat betekent (nog) niet dat vaccinatie bij de ouderen geen enkele bescherming meer biedt (want de vaccinatiegraad boven de 60 jaar is rond de 95%). Maar die is nu duidelijk lager dan maanden geleden.

Open brief aan Rutte, De Jonge en Bruls - 24894

Helaas zijn er geen accurate zeer recente data van de ontwikkelingen in Nederland. Uit de wekelijkse grafiek van het RIVM over de vaccinatiestatus van de positief getesten is wel dit beeld te abstraheren:

Open brief aan Rutte, De Jonge en Bruls - 24895

Vrijwel nul

Bij de leeftijdsgroep boven de 60 jaar is het aandeel gevaccineerden onder de positief getesten inmiddels rond de 85%. Ook hier is er nog een vorm van bescherming door het vaccineren. Maar goed valt te zien bij vrijwel alle leeftijdsgroepen dat die geleidelijk afneemt en bij de ouderen, die langer geleden zijn gevaccineerd, het punt nadert waar het vrijwel nul is geworden.

De laatste bekende vaccinatiestatus van de ziekenhuisopnames betreft de periode 1 september tot 3 oktober. Toen was volgens de website van het RIVM het aandeel ongevaccineerden bij de ziekenhuisopnames 75%.

Uit deze grafiek op basis van de NICE cijfers, is goed af te leiden dat de stijging van de ziekenhuisopnames sinds 3 oktober voor het overgrote deel toe te schrijven is aan de drie oudste leeftijdsklassen.

Open brief aan Rutte, De Jonge en Bruls - 24896

Leeftijdsverdeling

Terwijl eind september in ieder van de leeftijdsgroepen het aantal ziekenhuisopnames schommelde rond 5 per dag, zien we dat het bij de groep

  • boven de 80 jaar inmiddels 30 is geworden,
  • tussen de 70 en 79 jaar 22,
  • en bij de groep tussen 60 en 69 jaar 12.

Een stijging van rond de 50 ouderen boven de 60 jaar per dag in een maand. Bij degenen onder de 60 jaar is die stijging in totaal 10 geweest. En zoals al aangegeven op basis van de ontwikkelingen in andere landen (Engeland en Vlaanderen) dat juist onder de leeftijdsklasse boven de 60 jaar het aandeel volledig gevaccineerden hoog is.

Op een indirecte manier kan dat ook aangetoond worden op basis van de leeftijdsverdeling van de ziekenhuisopnames op drie momenten. Daarbij worden periodes genomen van twee weken waarbij steeds circa 1000 ziekenhuisopnames waren geweest. De cijfers komen van Stichting Nice.

U ziet eind september 2020, toen nog niemand was gevaccineerd. Vervolgens eind mei 2021 toen de oudste groepen al grotendeels waren gevaccineerd en de jongeren veel minder. Ten slotte midden oktober 2021.

Open brief aan Rutte, De Jonge en Bruls - 24897

Toename ouderen

Goed valt te zien eind mei 2021 dat juist in de oudste leeftijdsklassen het aandeel ziekenhuisopnames het laagst was. Dat was te danken aan de vaccinatiecampagne, waarbij op dat moment een groot deel van die groep al gevaccineerd was. (Iets vergelijkbaars was goed waarneembaar in Israël in februari-maart 2021).

Maar als in Nederland gekeken wordt naar half oktober 2021 en vergeleken wordt met eind september 2020  (niemand nog gevaccineerd), dan is goed te zien dat de leeftijdsverdeling van ziekenhuisopnames op dit moment sterk lijkt op die van het begin van de tweede golf vorige jaar. En dat de sterke toename van de groep ouderen in de ziekenhuizen mede komt door de afname van de bescherming van het vaccin tegen ziekenhuisopnames.

Conclusie

Dit alles leidt tot een heel belangrijke conclusie voor de te nemen maatregelen:

  • De Coronapas laat gevaccineerden zonder enige beperking toe. Maar zeker de ouderen hebben een steeds grotere kans dat zij wel anderen kunnen besmetten en besmet kunnen worden, door de hogere incidentie onder de bevolking en het feit dat het vaccin steeds minder bescherming biedt tegen infectie.
  • Ouderen (vanaf 60 jaar) die geïnfecteerd raken, hebben nu ook een steeds grotere kans dat zij, ondanks hun vaccinatie, in het ziekenhuis belanden. Relatief gezien is die kans wel kleiner dan die van ongevaccineerde ouderen, maar:
    • Dat verschil neem steeds meer af
    • In absolute zin vormen zij het overgrote deel van de ziekenhuisopnames. Als je dus de zorg wilt ontlasten, moet je dus dat probleem ook onder ogen zien.
  • Door de Coronapas niet alleen te handhaven, maar de werking uit te breiden, wordt het risico GROTER dat ouderen geïnfecteerd raken en in het ziekenhuis terecht komen.

Recente artikelen

Hier treft u recente artikelen aan van onze site, die dieper op het bovenstaande ingaan.

Steun onze site met af en toe een (kleine) donatie. Klik hier. Hartelijk dank.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Steeds meer malversaties bekend van Daszak, Fauci e.a. over lablek - 89029